Samsø Bridgeklubs historie

"Efter avertissement i Samsó-posten om evt. tilslutning til at danne en Bridge Klub i Tranebjerg afholdtes móde på Flinchs hotel den 11. september 1952. Der var módt ca. 35 interesserede. Sagfórer Móller redegjorde for forslaget og stillede sig til rådighed m.h.til undervisningen af et begynderhold og et hold for viderekomne.

Derefter stiftedes foreningen, Samsó Bridgeklub, og ca. 35 indmeldtes. Det bestemtes at spille en aften om ugen på hotellet.”   

 

Ovenstående er første indlæg i "Forhandlingsprotokol for Samsó Bridgeklub". Det er en bog med håndskrevne notater om klubbens historie fra den blev startet i 1952 og op til i dag. Bogen er stadig i brug.

 

Læser man videre i bogen, ser man, at den første bestyrelse bestod af :

Sagfører Knud Móller, Tranebjerg (Formand)

Guldsmed Ginnerup, Tranebjerg (Kortmester)

Tandlæge Alexander, Tranebjerg

Fru Lauritsen, Tranebjerg (Kasserer)

Fru Wigh-Thomsen, Tranebjerg (Sekretær)

 

På det første bestyrelsesmøde blev det bestemt at lukke for tilgangen af medlemmer, hvis antal var steget til ca. 50 medlemmer. Kontingentet blev fastsat til 15 kr pr medlem, "idet undervisning gives gratis og medlemmerne medbringer i øvrigt selv deres spillekort."

Der blev spillet en gang om ugen på Flinchs hotel i Tranebjerg. Et halvt år efter foreningens stiftelse blev det besluttet at spille parturnering og samtidig blev det maksimale medlems antal forhøjet til 60 medlemmer.

I de første mange år blev generalforsamlingen holdt i april måned på Flinchs Hotel med præmieuddeling til de to bedste par i A rækken samt B rækken og efterfølgende blev der holdt en afsluttende fest. 

Igennem årene var der løbende undervisning for begyndere og på et tidspunkt var der medlemmer nok til, at der spillet i 3 rækker.

Der blev ligeledes spillet turneringer mod andre klubber bl.a mod Kalundborg og Århus samt deltaget i forskellige bridgeturneringer.

Af og til var der dog andre ting, at forholde sig til. I et bestyrelsesreferat fra marts 1954 står der:

"Da der tilsyneladende fra enkelte medlemmer sporedes utilfredshed med bestyrelsens dispositioner blev det besluttet at samtlige bestyrelses medlemmer stillede deres mandater til rådighed." 

På den efterfølgende generalforsamling opstod der en del diskussion omkring valg til bestyrelsen, som sluttede af med at forsamlingen henstillede til bestyrelsen at fortsætte - hvilket den dog nægtede; "trods gentagen opfordring fastholdte bestyrelsen sin tidligere fremsatte ónske om skriftlig afstemning."

Denne blev afholdt og bestyrelsen blev genvalgt med overvejende majoritet.

 

I september 1954 blev der afholdt endnu en generalforsamling på Flinch Hotel til vedtagelse af love og valg af bestyrelse i overensstemmelse hermed.

 

Herefter blev den årlige generalforsamling holdt ved sæsonstart i september, hvilket også gør sig gældende i dag.

 

I 1955 blev der først spillet parturnering og derefter holdturnering over 4 gange.

Klubben havde endnu ikke kunne optages i Dansk Bridgeliga, da Samsø hørte under Jylland.

Formanden Sagfører Møller havde derfor henvendt sig til Dansk Bridge Union om optagelse.

 

Der blev stadig spillet på Flinchs Hotel og kontingentet blev forhøjet til 30 kr pr medlem, idet foreningen betalte 30 kr pr spilleaften for leje og varme i Flinchs Hotels store sal, men til gengæld "bortfalder tillægget på 75 óre af kaffen".

 

Derudover blev det besluttet at der ville "blive trukket point fra for de hold eller enkelt personer, som forser sig imod reglerne, som de findes på lovenes bagside."

 

I 1955 deltog 3 makkerparhold fra Samsø i Kalundborg Folkeblads Vandrepokal.  Resultatet blev en sejr til Samsø 368 point mod Kalundborgs 367 point og afstedkom en notits i avisen med overskriften "Kalundborg Folkeblads Vandrepokal gik til Samsø"  Bedste Samsø par var Fru Hansen og Berthelsen og notitsen sluttede af med ordene "Man sang et Par Sange forfattet i Dagens Anledning og den gode Dag sluttede med Dans og fornøjeligt Samvær."

 

I 1956 blev klubben optaget i Dansk Bridge Union og der blev optaget spillere fra den nu nedlagte Besser klub, som var den eneste anden bridgeklub på Samsø. Den havde dog kun eksisteret et års tid.

 

I perioden fra januar 1956 og 5 bestyrelsesmøder frem er der primært kun skrevet om nedsættelse af en, udenfor bestyrelsens kreds,  festkomite, som blev valgt ved skriftlig afstemning. Denne festkomite skulle arrangere en afslutningsfest og de fik bemyndigelse til at arrangere og udsmykke efter de skitserede forslag.

Til afslutningsfesten, som var yderst vellykket, var der 1 times spil med tilfældige trukne makkere. "Den store sal var udsmykket ved maler Grúndorf, kulórte lamper og levende lys. Smórrebród , overrækkelse af gevinster og pokaler" står der at læse i referatet.

 

I 1957 er Samsø Bridgeklub vært ved en tournering mod Århus Bridgeklub. Der bliver med det samme nedsat et festudvalg. Spillets etik og brugen af konventioner bliver opridset af Sagfórer Móller og Samsø Hallen bliver lejet til formålet. 

Opridsningen af spillets etik har dog tilsyneladende ikke hjulpet meget,  idet der i et senere referat fra et bestyrelsesmøde den 19/8 1957 står at læse: "Det vedtages på baggrund af en spillers uheldige optræden ved tourneringen mod Århus Bridgeklub, at bestyrelsen i lign. tilfælde idømmer karantæne i et nærmere fastsat tidsrum. Den omhandlende spiller er rejst fra óen, hvorfor en sådan karantæne ikke tildeles i dette tilfælde."

I 1959 blev der om efteråret afholdt holdmesterskab og om foråret par-mesterskab.

Desuden blev det besluttet  igen, at uddele strafpoint for forkert kortfordeling, fejlagtige spillede kort mm.

 

Fra 1960-62 står der ikke så meget i klubbens bog. Det var tilsyneladende lidt stille med debatter til generalforsamlinger og afholdelse af fester.

Dog blev der i 1961 indført Andespil til juleafslutningen. Det foregik på den måde, at der først blev spillet 2 spil i hver runde i parturnering og efter sidste spil blev kortene brugt til andespil. "Øvrige spillere ved bordet, hvor gevinsten falder, får 1 cigar eller 2 cigaretter. For deltagelse i spillet betales 4 kr. Der kóbes 5 ænder og 6 gavekort á 25 kr til indkób hos slagter. Der begyndes kl. 19. Der sluttes med smórrebród og kaffe."

 

I 1962, da klubben har eksisteret i 10 år, startede første spilleaften med 6 borde i A-rækken og 61/2 bord i B-rækken.

Foreningens 10-års jubilæum "markeredes ved en morsom fest på Flinchs hotel".

 

I 1964 bliver klubben udmeldt af Dansk Bridge Union. Kontingentet er 20 kr. halvårligt og beholdningen 282 kr.

 

At det indimellem har været svært at hverve medlemmer kan læses i et notat fra 1966: "Der har mellem bestyrelsen, været enighed om medlemsagitation, gennem annonce i Samsø Posten"

 

Der har dog været dygtige spiller nok til, at der i maj 1966 blev afholdt turnering på Onsbjerg Hotel med  Fængselsbetjentenes Bridgeklub i Horsens. De blev afhentet i Sælvig og kørt en tur rundt på øen. Pokalen blev vundet af Horsens med 40 point mod Samsøs 37 point. Det blev dog indskudt i referatet, at nogle af de bedste samsø spillere spillede på Horsens hold, hvor de scorede de 21 point.

I 1972 havde klubben 20 års jubilæum og klubben gav i den anledning maden til juleafslutningen. Fester blev der ikke nævnt noget om, måske fordi klubben fortsat havde svært ved at hverve medlemmer, kun 32 spillere var tilmeldt.

 

I 1974 blev der afholdt turnering for turister og præmierne til de bedste spillere i parturneringen var porcelænsplatter med motiver fra Samsø.

 

I 1975 startede sæsonen med 30 medlemmer og der blev nu kun spillet i den lille sal på Flinchs hotel. Der blev spillet handicapturnering.

 

I 1976 kunne man igen konstatere at "nye medlemmer er der ingen af". Medlemstallet var nu nede på 28.

I sæsonen 1976/77 ændre tingene sig dog noget, idet 8 nye spillere kommer til.

Samsø får besøg af Odder Bridgeklub, men taber 27-29. 

 

Der bliver løbende udtrykt utilfredshed med lokalerne på Flinchs hotel, som i 1986 resulterer i en skrivelse til Samsø Kommune, hvor klubben beder kommunen om tilladelse til at benytte et lokale i Samsø Hallen idet "De sidste år har vi gentagne gange været generet af andre aktiviteter på hotellet, og ofte måtte spille under meget dårlige plads- støj- og lysforhold."

 

Denne anmodning blev afvist, idet kommunen ikke fandt aktiviteten forenelig med lokalernes egentlige formål.

 

I 1989-93 er klubben nede på 20 medlemmer for igen at stige til 26 aktive spillere i 1993 for så igen at falde til 21 medlemmer i 1996.

 

Herefter kommer der der en lang periode på 11 år, hvor der ikke bliver skrevet noget i kklubbens bog. Klubben har dog overlevet og i 2009 kommer der en kort redegørelsen i bogen om, at der nu er 24 spillere og der bliver spillet i medborgerhuset i Tranebjerg.

Jytte Vadstrup er nu blevet formand og hun gør et stort stykke arbejde for at skaffe medlemmer og undervise nye medlemmer, således at der året efter er 30 spillere og sæsonen slutter med 40 spillere.

 

Spørgsmålet om medlemsskab af Dansk Bridgeforbund bliver taget op på en generalforsamling i 2010, uden at der er stemning for det. Kontingentet stiger fra 100 til 150 kr, der bliver indkøbt flere meldekasser og nye kortmapper og juleafslutningen bliver dette år flyttet til januar p.g.af snestorm

 

I 2014 har Samsø Bridgeklub eksisteret i 62 år. Det er så som så med de store fester, en gang smørrebrød til juleafslutning og sæsonafslutning blive dog fortsat håndhævet ligesom Andespillet til jul også er en fast tradition, dog nu med chokolade som sidegevinster i stedet for cigarer og cigaretter.

Medlemsantallet er nu på 42 medlemmer, der bliver stadig gratis undervist begyndere og der bliver stadig spillet parturnering og af og til forsøgsvis holdturnering.

Kampe mod andre bridgeklubber er gået lidt i glemmebogen.

Ligeledes er det gået lidt tilbage for præmierne, idet 1. og 2. par i både A - og B - rækken får konsumerende præmier i stedet for sølvfade.

 

I 2014 er Samsø Bridgeklub nu også kommet på nettet med deres egen hjemmeside og det skaber en forhåbning om, at også andre interesserede vil melde sig ind i klubben, således at klubben vil kunne bestå fremover.

 

 

 

 

Original Forhandlingsprotokol for Samsø Bridgeklub fra 1952
Første side i Forhandlingsprotokollen
1. Præmie
Samsø Bridgeklub
Årstal ukendt
Samsø Bridgeklub
1´PR.M.
2. Præmie
Samsø Bridgeklub
1955