generalforsamling 4. sep. 2014

Fremmødte : 32

Dirigent: Jytte Vadstrup

1) Formandens beretning: Godkendt

2) Regnskab: Jacob Lenz gennemgik regnskab, som blev godkendt.

3) Nye Vedtægter: Godkendt med 32 for og 0 imod.

4) Forslag: Ingen.

5) Valg til bestyrelsen: Fortsat siddende: Lise Gommesen,Jacob Lenz,Lone Jensen.

 Nyvalgt: Inge Vadstrup og Carsten Westermann. Suppleant: Grete Buhr

Revisorer: Bjarne Jensen,Grethe Snedker

Evt : Støt op om Super Brugsens indsamling til Bridgeklubben.

Inden turneringen startede, blev ny procedurer gennemgået:

Man melder fra som par eller man finder selv en substitut. Ved afbud: Ring til Jacob Lenz eller ved hans fravær til Lise Gommesen ( sms).

Der er fortsat en frameldingsliste.

ref.: Lone Jensen

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 10 sep. 2015

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4: Fastsættelse af kontingent

5: Indkommende forslag

6: Valg af bestyrelse og revisorer

7: evt

Til stede var38 medlemmer

Ad 1. Dirigent Jytte Vadstrup; referent Inge Vadstrup

Ad 2. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt uden kommentarer. Formandens beretning lægges særskilt ind på siden, efter referatet. I forlængelse af formandens beretning, redegjorde Lone Jensen om Bridgemate og om ansøgning til DANSKE BANK  til evt. indkøb af Bridgemate.Der er bevilget kr. 10.000,-.  Man bad om en tilkendegivelse fra medlemmerne om deres indstilling til indkøb af dette materiale. Flertallet ønskede ikke dette. Lone Jensen vil derfor tilbagebetale beløbet til DANSKE BANK.

Ad 3. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overslud på kr. 3.307,60, i beløbet indgår kr. 1.562,00 som er sponsoreret af COOP. Regnskabet godkendtes.

Ad 4. Kontingentet er uændret kr. 150,00.

Ad 5. Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Lise Gommesen, Lone Jensen og Jacob Lenz var på valg, de 2 førstnævnte ønskede ikke genvalg. Jacob Lenz var villig til genvalg. Carsten Westermann var ikke på valg, men ønskede af private årsager at udtræde af bestyrelsen.

Til bestyrelsen genvalgtes: Jacob Lenz, og nyvalgte blev: Solvejg Waldstrøm, Henrik Andersen og Helge Mide.

Suppleant: Grethe Buhr. Revisorer: Grethe Snedker og Anette Kokkendorf.

Evt. Der vil igen i år, såfremt der er tilslutning, blive undervisning for begyndere af Jytte og Svend Vadstrup, og for øvede af Helge Mide.

Ref.: IØV.

generalforsamling 7 sep 2017

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af fremlagt regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  7. Evt.

Til stede var 30 medlemmer.

Inden generalforsamlingen mindedes Bjarne Jensen med 1 minuts stilhed.

Ad 1.

Dirigent: Anette Kokkendorf. Referent: Inge Vadstrup.

Ad 2.

Formadnens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Omhandlede bl.a. Tilbud om undervisningsaftenwr. I sidste sæson var der 40 medlemmer, det samme antal forventes i den kommende sæson. 

For at få flere medlemmer afholdes ÅBENT HUS arrangement d. 17. Oktober mellem kl. 19.00 og 21.00. Dette annonceres i Samsø Posten.

Ad 3.

Kassereren fremlagde regnskabet der viste et overskud på 1.025,00 kr. Egen kapital : 13.384,00 kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4. 

Kontingentet er uændret 150,00 kr.

Ad 5.

Ingen indkomne forslag.

Ad 6. 

På valg til bestyrelsen var: Solvejg Waldstrøm, Jacob Lenz og Helge Mide, alle var villige til genvalg og blev genvalgt. Suppleant: Genvalg af Grethe Buhr, Revisorer: Genvalg af Anette Vielen og Anette Kokkendorf.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Formand : Jacob Lenz. Næstformand: Werner Herter. Kasserer: Solvejg Waldstrøm. Underviser: Helge Mide. Sekretær: Inge Vadstrup.

Evt.: Intet.

Ref.: IØV.

Generalforsamling 2018

Her mangler et referat af generalforsamlingen, hvor det ikke var muligt at sammensætte en bestyrelse, og hvor det blev besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling med det formål at ændre §9, så en bestyrelse kunne bestå af kun 3 medlemmer

Ekstraordinær generalforsamling i SAMSØ BRIDGEKLUB torsdag d. 27. September 2018.

DAGSORDEN:

FORSLAG TIL ÆNDRING AF § 9.

Til stede var 21 medlemmer.

Man drøftede forslaget om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 personer.

Der var lidt delte meninger om ændringen, men imidlertid blev alle klar over, at det på nuværende tidspunkt er svært at få 5 medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

Man vedtog enstemmingt en tekst hvor bestyrelsen kan bestå af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer. Det vil således være muligt, på nuværende tidspunkt, at danne en bestyrelse på 3 personer, og på sigt udvide bestyrelsen til max 5 personer.

Efterfølgende var der diverse forslag til emner til bestyrelsen. Jacob Lenz og Inge Vadstrup gav tilsagn om at stille op, såfremt andre ikke ønskede at stille op, og under forudsætning af, at et tredje medlem ville tage formandsposten. Carl Rasmussen indvilgede i at overtage formandsposten.

De tre blev valgt til ny bestyrelse. Carsten Westermann blev valgt til suppleant. Revisorerne Annette Kokkendorf og Annette Vieler blev genvalgt som revisorer.

Ændringen af §9 er tilføjet Bridgeklubbens vedtægter. som også kan læses på klubbens hjemmeside, men for god ordens skyld også tilføjes her.

§ 9.

Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer, valgt for 2 år, hvoraf den ene halvdel sfgår eller genvælges det ene år, og den anden halvdel det følgende år. Der vælges hvert år en supplieant til bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Den har den umiddelbare ledelse af klubbens anliggender og forvaltning af den ejendele og formue under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv, blandt sine medlemmer, hvem der skal være hhv. formand, aksserer m.n.

Vedtaget d. 27. September 2018

Der var en positiv stemning, og flere af klubbens medlemmer gav tilsagn om hjælp ved bl.a. udarbejdelse af spilleplaner, opstilling af borde og andet forefaldende arbejde på bridgeaftenerne.

REF.: IØV.

Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling torsdag den 10. september 2020 kl. 18.00 i Medborgerhuset

15 mødt

1. Dirigent - Solveig blev valgt

    Referent: - Harald blev valgt

00  Solveig mindedes Inge Vadstrup, og der holdtes 1 minuts stilhed.

2.  Formanden - Carl - aflagde beretning

     a. coronakrisen gav et unormalt år med nedlukning i den sidste del af sæsonen.

     b. vores ønske om lyddæmpning i lokalet blev ikke imødekommet af Medborgerhuset

     c. der er sat dupper under en del af stolene

     d. juleafslutningen blev afholdt normalt

     e. bestyrelsen opgav tanken om at søge om midler ved Samsø Fonden til en ekstern                     instruktør. I stedet vil vi prøve at finde en intern blandt os.

3.   Regnskab - Jacob fremlagde regnskabet som godkendtes uden videre.

4.    Kontingent - bestyrelsen foreslog 150 kr. for hele sæsonen og 75 kr. for den halve.                   Forslaget godkendtes.

5.    Indkomne forslag:   ingen

6.    Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: - Carl og Jacob blev genvalgt

        Valg af 1 suppleant: Solveig

         Werner udtræder af bestyrelsen den 15. november fordi han flytter fra øen

         Bestyrelsen fortsætter med 4 valgte medlemmer

7.      Eventuelt - Jacob og Harald meddelte at de ikke ville spille foreløbig 

         Solveig takkede for god ro og orden

Slut 18.20

Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamlingen den 9. september 2021 kl. 18.00 i Medborgerhuset

20 medlemmer mødte

1.   dirigent:   Solvejg Waldstrøm

2.   referent:   Harald Sørensen

3.   formandens beretning ved Lars Bjørn-Henriksen:   året er gået     godkendt

4.   regnskab ved Jacob Lenz:  det reviderede regnskab blev godkendt

5.   kontingent:   bestyrelsn foreslog:

                          a) at de der betalte kontingent sidste år ikke skal betale ii år. 

                          b) at kontinget for en hel sæson fortsat er 150 kr.

      Vedtaget

6.   Valg:  a) Lars Bjørn-Henriksen og Harald Sørensen var på valg til bestyrelsen - genvalg

                b) Knud Møller blev valgt til revisor

7.   Eventuelt   dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen

                       slut 18.10 

Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling den 8. september 2022 i Medborgerhuset.

1: Som dirigent blev valgt Solvejg Waldstrøm.

2: Formanden Lars Bjørn Henriksen aflagde årsberetning, som blev vedtaget.

3: Regnskabet blev forelagt af Jacob Lenz, og blev vedtaget.

4: Kontingent på 150 kr blev vedtaget

5: Igen forslag var blevet indsent.

6: På valg til bestyrelse var Carl Rasmussen og Jacob Lenz.

Carl Rasmussen ønskede at udtræde og ny i bestyrelsen blev valgt Birgitte Skovenborg.

Jacob Lenz blev genvalgt.

Supleant til bestyrelsen: Solvejg Waldstrøm modtog genvalg

Revisorene Annette Kokkendorff og Knud Møller blev genvalgt.

7: Intet under eventuelt.

Jacob Lenz